Disclaimer

Op deze site zijn voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De op deze site(s) verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod (tot het (ver)kopen van effecten of andere financiële producten), een (beleggings)advies of financiële dienst.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan De Woudenhof Makelaars en Rentmeesters niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. De Woudenhof aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

De Woudenhof Makelaars en Rentmeesters en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).

Alle opgenomen informatie is in eigendom of in licentie van de Woudenhof, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.

Op de informatie op de Woudenhof en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij De Woudenhof Makelaars en Rentmeesters, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van De Woudenhof.

Recent bekeken